Νέο Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Απασχόληση Ανέργων

Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων | Λογιστικο Γραφειο Λαρισα Νάκας Φορολογιστική

Νέο Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Απασχόληση Ανέργων Ηλικίας 30 ετών και άνω

Περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας

Η δράση υλοποιείται σε κύκλους ώς εξής :
1ος κύκλος : Δημιουργία 5.000 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων – 29/1/2021
Ημερομηνία λήξης – 29/03/2021
2ος κύκλος και επόμενοι : Θα ενεργοποιούνται 4 μήνες από την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου και μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού.

Δικαιούχοι

Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα στις παραπάνω περιφέρειες.
(Αναλυτικά οι εξαιρέσεις των επιχειρήσεων υπαγωγής στην προκήρυξη της δράσης)

Προϋποθέσεις
  • Όχι μείωση προσωπικού (απόλυση, αλλαγή καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής κ.α.) κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου (3 μήνες) πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Η μη μείωση του προσωπικού πρέπει να τηρείται σε ολόκληρη τη διάρκεια του προγράμματος, αλλά και για το διάστημα από την υποβολή της αίτησης και μέχρι την έκδοση της εγκριτικής απόφασης.
Ωφελούμενοι

Άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 1 μήνα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από τον ΟΑΕΔ.
(Εξαιρέσεις αναλυτικά στην προκήρυξη της δράσης)
Οι άνεργοι ΔΕΝ κάνουν ΚΑΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ οι ίδιοι αλλά υποδεικνύονται μόνο με συστατικό σημείωμα του ΟΑΕΔ.

Διάρκεια Επιχορήγησης: 12 μήνες
Ποσό επιχορήγησης:
Κατηγορία Ανέργου Ποσοστό
Επιχορήγησης
Μηνιαίο Ποσό
Επιχορήγησης
Κοινοί άνεργοι
(έως 12 μήνες και έως 49 ετών)
50% 473 €
Άνεργοι 50 ετών και άνω 60% 568 €
Μακροχρόνια άνεργοι
(άνω 12 μηνών)
65% 615 €
Μακροχρόνια άνεργοι
(50 ετών και άνω)
75% 710 €
Διαδικασία

Μετά την υποβολή της αίτησης και κατόπιν αξιολόγησης αυτής και τον τρόπο που καθορίζεται στην προκήρυξη εκδίδεται η εγκριτική απόφαση και στη συνέχεια ο εργασιακός σύμβουλος αναζητά ανέργους σύμφωνα με τα στοιχεία της θέσης που αιτήθηκε ο δικαιούχος.
Μετά την εισαγωγή της αναγγελίας πρόσληψης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, ο ωφελούμενος που συμμετέχει στη δράση, με ευθύνη της δικαιούχου επιχείρησης, θα πρέπει να συμπληρώσει στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (e-services) το απογραφικό Δελτίο Εισόδου. Στη συνέχεια τα στοιχεία αυτά θα μεταφέρονται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί και σε περίπτωση τυχόν αντικατάστασης.

Προσοχή

Τα δελτία εισόδου και εξόδου συμπληρώνονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (e-services). Το δελτίο εισόδου πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή της ενίσχυσης του πρώτου διμήνου απασχόλησης, με ευθύνη του δικαιούχου. Αντίστοιχα και το δελτίο εξόδου πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή της ενίσχυσης του τελευταίου διμήνου απασχόλησης. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν καταβάλλεται στην επιχείρηση το ποσό της ενίσχυσης που αντιστοιχεί στο πρώτο ή το τελευταίο δίμηνο απασχόλησης, αντίστοιχα.

Η υποβολή της αίτησης για καταβολή της ενίσχυσης υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη εντός 90 ημερών από την λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης.

Υποχρεώσεις Δικαιούχων

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το δεσμευόμενο προσωπικό με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης.

Προκήρυξη: Αριθμός 2518/89/19-01-2021