Νέο Εργασιακό Νομοσχέδιο 4808/2021

Νέο Εργασιακό Νομοσχέδιο 4808/2021 | Λογιστικο Γραφειο Νάκας

Νέο Εργασιακό Νομοσχέδιο 4808/2021

Επειδή πολύς ντόρος έγινε με το νέο νομοσχέδιο όσον αφορά την διευθέτηση του χρόνου εργασίας (άρθρο 59)  ας αναφερθούμε και σε κάποια άλλα μέρη του που είναι αρκετά ευνοϊκά για τους εργαζόμενους.

Από τις 19/6/2021 που πήρε ΦΕΚ το νέο εργασιακό νομοσχέδιο 4808/2021 τίθενται σε ισχύ όλα τα νέα άρθρα του τρίτου μέρους (άρθρα 24-54) κατόπιν έκδοσης της σχετική εγκυκλίου του υπουργείου εργασίας.

Το τρίτο μέρος του νομοσχεδίου αφορά στη χορήγηση αδειών για την προστασία της οικογένειας. Θα αναφερθούμε αρχικά επιγραμματικά στις άδειες οι οποίες ισχύουν ή και έχουν τροποποιηθεί με το νέο εργασιακό και κατόπιν θα τις αναλύσουμε.

 • Άδεια Πατρότητας (14 εργάσιμες ημέρες με αποδοχές)
 • Γονική Άδεια (4 μήνες)

α. Δύο (2) μήνες επιδοτούμενοι από τον Ο.Α.Ε.Δ.

β. Δύο (2) μήνες άνευ επιδότησης

 • Άδεια Φροντιστή (5 εργάσιμες ημέρες ετησίως)
 • Απουσία από την εργασία λόγω ανωτέρας βίας (2 εργάσιμες ετησίως)
 • Επέκταση της άδειας μητρότητας στην υιοθεσία (63 ημέρες μετά την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια)
 • Άδεια για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (7 εργάσιμες ημέρες με αποδοχές)
 • Άδεια φροντίδας τέκνου (30 μήνες μετά τον τοκετό μειωμένο ωράριο)
 • Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου (έως 4 ημέρες ετησίως με αποδοχές)
 • Άδεια γάμου (5 ή 6 εργάσιμες ημέρες με αποδοχές)
 • Άδεια προγεννητικών εξετάσεων
 • Μειωμένο ωράριο γονέων παιδιών με αναπηρία
 • Άδεια λόγω ασθένειας παιδιού ή άλλου εξαρτώμενου μέλους (άδεια άνευ αποδοχών ως εξής

α. 6 ημέρες με ένα (1) παιδί

β. 8 ημέρες με  δύο (2) παιδιά και

γ. 14 ημέρες για 3 παιδιά και άνω).

 • Άδεια λόγω σοβαρών νοσημάτων των παιδιών (10 εργάσιμες ημέρες με αποδοχές)
 • Άδεια λόγω νοσηλείας των παιδιών (Έως 30 ημέρες ετησίως άνευ αποδοχών)
 • Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες (6 εργάσιμες ετησίως με αποδοχές και έως 2 τέκνα και 8 εργάσιμες ετησίως από 3 παιδιά και πάνω)

Ουκ ολίγες θα λέγαμε…

Αναλυτικά λοιπόν τι ισχύει για κάθε άδεια σύμφωνα και με την εγκύκλιο που εκδόθηκε από το υπουργείο.

Άδεια Πατρότητας:  Η άδεια πατρότητας χορηγείται σε κάθε εργαζόμενο πατέρα διάρκειας 14 εργάσιμων ημερών με αποδοχές.
Λαμβάνεται χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση και ανεξάρτητα από την οικογενειακή του κατάσταση. Χορηγείται συνολικά ή τμηματικά και πάντως εντός 30 ημερών από τη γέννηση του τέκνου. Τμηματικά ως εξής : είτε 2 ημέρες πριν από τη γέννηση και οι υπόλοιπες μετά είτε όλες από την ημερομηνία γέννησης και μετά. Ο εργαζόμενος γνωστοποιεί την πιθανή ημερομηνία τοκετού στον εργοδότη ώστε να λάβει εγκαίρως γνώση.
Χορηγείτε δε και σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου ηλικίας έως 8 ετών από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια.

Γονική Άδεια: Έχει διάρκεια 4 μηνών και μπορεί να χορηγηθεί συνεχόμενα ή τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του εργαζόμενου και μέχρι το παιδί να συμπληρώσει το 8ο έτος.
Προϋπόθεση χορήγησης αυτής είναι η συμπλήρωση ενός (1) έτους απασχόλησης του εργαζομένου στον ίδιο εργοδότη. Οι δύο πρώτοι μήνες επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ σε μηνιαία βάση με ποσό ίσο με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας. Ειδικές ρυθμίσεις της συγκεκριμένης άδειας ισχύουν για τους γονείς διδύμων , τριδύμων ή και περισσότερων παιδιών καθώς γονείς που είναι μόνοι λόγω θανάτου του άλλου γονέα ή λόγω ολικής αφαίρεσης μέριμνας ή μη αναγνώρισης τέκνου από τον άλλο γονέα.
Τρόπος χορήγησης : συνεχόμενα ή τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του εργαζόμενου. Ο εργαζόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στον εργοδότη τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την έναρξη της. Ο εργοδότης κατόπιν διαβούλευσης απαντά στην αίτηση του εργαζομένου άμεσα και εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της. Σε κάθε περίπτωση η άδεια αυτή πρέπει να χορηγηθεί εντός δύο (2) μηνών στον εργαζόμενο από την υποβολή της αίτησης. Ο χρόνος απουσίας των εργαζομένων λόγω γονικής άδειας συνολικά (επιδοτούμενη και μη επιδοτούμενη) λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό των αποδοχών τους, τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας απουσίας και του επιδόματος αδείας καθώς και του υπολογισμού της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης τους.

Άδεια Φροντιστή: Ως φροντιστής ορίζεται : ο εργαζόμενος που παρέχει προσωπική φροντίδα η υποστήριξη σε συγγενή ή πρόσωπο που κατοικεί στο ίδιο νοικοκυριό με τον εργαζόμενο και έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο. Ως συγγενής ορίζεται : ο/η σύζυγος, ο/η σύντροφος με σύμφωνο συμβίωσης, τα τέκνα φυσικά ή θετά, οι γονείς, τα αδέλφια και οι συγγενείς εξ αγχιστείας στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό. Την άδεια αυτή δικαιούται ο εργαζόμενος εφόσον έχει συμπληρώσει έξι (6) μήνες συνεχούς απασχόλησης ακόμα και με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Είναι διάρκειας πέντε (5) εργάσιμων ημερών για κάθε ημερολογιακό έτος.

Απουσία από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας : Δικαίωμα απουσίας του εργαζόμενου γονέα ή φροντιστή έως δύο (2) φορές ετησίως και έως μία (1) εργάσιμη ημέρα κάθε φορά.

Επέκταση της άδειας μητρότητας  και στην υιοθεσία: Σύμφωνα με αυτό το άρθρο και οι εργαζόμενες μητέρες που υιοθετούν τέκνο έως 8 ετών δικαιούνται το μεταγενέθλιο τμήμα της άδειας μητρότητας των 9 εβδομάδων (είναι οι 63 ημέρες μετά τον τοκετό που λαμβάνει η φυσική μητέρα) καθώς και τις πάσης φύσεως αποδοχές και επιδόματα που συνδέονται με αυτήν εφόσον όμως συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις του φορέα ασφάλισης τους.

Άδεια για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής : Δικαιούνται άδεια επτά (7) εργάσιμων ημερών με αποδοχές οι εργαζόμενες του ιδιωτικού τομέα που υποβάλλονται στις παραπάνω μεθόδους κατόπιν βεβαίωσης του θεράποντος ιατρού ή του διευθυντή της μονάδας της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

 

Άδεια φροντίδας τέκνου: Είναι το λεγόμενο μειωμένο ωράριο που ισχύει κατά την επιστροφή της μητέρας στην εργασία μετά και τις παροχές μητρότητας. Διευκρινίζονται τα εξής : Ισχύει έπειτα και από την γονική άδεια που αναφέραμε παραπάνω εφόσον γίνει χρήση αυτής. Η χορήγηση της γονικής άδειας δεν επιφέρει μείωση του δικαιώματος της άδειας  φροντίδας τέκνου. Επίσης το δικαίωμα της άδειας φροντίδας τέκνου επεκτείνεται και στον γονέα που υιοθετεί τέκνο έως το όγδοο  (8) έτος  ηλικίας παιδιού.
Την παραπάνω άδεια δικαιούται και ο εργαζόμενος πατέρας εφόσον η μητέρα είναι αυτοαπασχολούμενη.

Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου: Κάθε εργαζόμενος γονέας έχει το δικαίωμα να λάβει άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου έως την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών συμπληρωμένων. Δικαιούνται έως τέσσερις (4) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος με αποδοχές.

Άδεια Γάμου : Ισχύει ως ίσχυε δηλαδή α) σε περίπτωση πενθήμερης απασχόλησης χορηγείται άδεια πέντε (5) εργάσιμων ημερών και β) σε περίπτωση εξαήμερης απασχόλησης χορηγείται άδεια έξι (6) εργάσιμων ημερών. Προστίθενται δικαιούχοι της άδειας όσοι θα συνάψουν σύμφωνο συμβίωσης, Η άδεια γάμου δεν συμψηφίζεται με την κανονική άδεια.

Άδεια προγεννητικών εξετάσεωνΟι έγκυοι εργαζόμενες, απαλλάσσονται από την εργασία χωρίς περικοπή αποδοχών, για να υποβάλλονται σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον αυτές οι εξετάσεις πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας.

Μειωμένο ωράριο γονέων παιδιών με αναπηρία: Οι γονείς που εργάζονται σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση που απασχολεί τουλάχιστον πενήντα (50) άτομα και έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία μπορούν να ζητήσουν να μειωθεί το ωράριο εργασίας τους κατά μία ώρα την ημέρα, με ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους. Το δικαίωμα του γονέα ισχύει αυτοτελώς για κάθε παιδί.

Άδεια λόγω ασθένειας παιδιού ή άλλου εξαρτώμενου μέλους: Σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων µελών κάθε γονέας έχει δικαίωμα να λάβει άδεια άνευ αποδοχών έξι (6) ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος εφόσον προστατεύει ένα (1) παιδί , οκτώ (8) ημέρες για δύο (2) παιδιά και δεκατέσσερις (14)  ημέρες με  τρία (3) παιδιά και πάνω.

Άδεια λόγω σοβαρών νοσημάτων των παιδιών: Στο φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας έως 18 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, από νεοπλασματική ασθένεια, ή χρήζει μεταμόσχευσης χορηγείται ειδική γονική άδεια, διάρκειας δέκα (10) εργάσιμων ημερών κατ΄ έτος, με αποδοχές, έπειτα από αίτησή του, κατά απόλυτη προτεραιότητα. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται, κατά την ως άνω διαδικασία, και στο φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας έως δεκαοκτώ (18) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down ή αυτισμό.

Άδεια λόγω νοσηλείας των παιδιών: Στο φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα, σε περίπτωση νοσηλείας του παιδιού λόγω ασθένειας ή ατυχήματος που καθιστά αναγκαία την άμεση παρουσία του εργαζόμενου, χορηγείται γονική άδεια νοσηλείας ανεξαρτήτως ηλικίας αυτού χωρίς αποδοχές για όσο διάστημα διαρκεί η νοσηλεία και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών κατ΄ έτος.

Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες: Στους εργαζόμενους (-ες), που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (η) γονέα, που έχει την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια µε αποδοχές έξι (6) εργασίµων ηµερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας µε τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργάσιμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας παιδιών ανεξαρτήτου ηλικίας, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά µετά από συνεννόηση µε τον εργοδότη, σύμφωνα µε τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά µε την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.

Συνοψίζοντας λοιπόν οι παραπάνω άδειες κάποιες ψηφίστηκαν με το νέο νομοσχέδιο και κάποιες προϋπήρχαν και τροποποιήθηκαν.

Κάποιες από αυτές τις άδειες είναι ήδη γνωστές,. Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προάγεται η εναρμόνιση και η ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής των εργαζομένων. Γίνεται προσπάθεια εκσυγχρονισμού του εργασιακού τοπίου στην Ελλάδα καθόσον μέχρι και σήμερα η νομοθεσία που καλύπτει το εργατικό και εργασιακό πλαίσιο κρατά από πολλά χρόνια πίσω.

Οι εξελίξεις τρέχουν, οι καιροί αλλάζουν και οφείλουμε να εναρμονιζόμαστε κάθε φορά με τα νέα δεδομένα για ένα καλύτερο μέλλον τόσο στην επαγγελματική μας ζωή όσο και στην ιδιωτική μας.

Αγλαΐα Ηλ. Νάκα

Λογίστρια Φοροτεχνικός Α’ Τάξης

MSc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ειδικευθείς στην «Εργατική & Ασφαλιστική Νομοθεσία» 

Μέσω του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Μέλος Ε.Φ.Ε.Ε.Λάρισας

www.nakas-forologistiki.gr

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στη ιστοσελίδα larisanet.gr